PROJEKTY

Nové projekty:

Nové projekty:

 

Název projektu: Sociální podnikání Dílny sv. Jiljí, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003536

Příjemce dotace: Dílny sv. Jiljí o.p.s.

 

Stručný popis projektu:

Projekt řeší problematiku podpory znevýhodněných osob (OZP) a uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP k návratu do normálního života tím, že se zapojí do pracovního procesu sociálního podniku. Realizace projektu umožní rozvoj sociálního podniku prostřednictvím pořízení prostor s vybavením a vytvořením pracovních míst pro osoby z cílových skupin. Projekt je finančně podpořen z EU.

 

Cíle projektu:

Dlouhodobým a hlavním cílem sociálního podniku Dílny sv. Jiljí o.p.s. v horizontu 5 let je stát se konkurenceschopnou firmou, působící na běžném konkurenčním trhu, která vytvoří a zajistí osobám znevýhodněným na trhu práce, dlouhodobou a stabilní práci, ke které jim poskytne vhodné a bezpečné pracovní prostředí, odpovídající pracovní náplň, mzdu a průběžnou podporu, aby mohly tyto osoby vykonávat pracovní výkon téměř jako zaměstnanci bez znevýhodnění a byli plně integrováni. Za tímto cílem bude nadále ověřovat a rozvíjet principy sociálního podnikání, k nimž se zavazuje.

 

Výsledky projektu:

V rámci realizace projektu bude vytvořeno 6 nových pracovních míst (3,0 úvazku, z toho 3,0 úvazku pro cílovou skupinu). Projekt však není pouze o vytvoření podmínek a zázemí pro zaměstnání cílové skupiny, ale také o vhodných podmínkách pro průběžnou podporu cílové skupiny a osobnostní rozvoj. Pracovní podmínky a přístup podniku umožní zlepšit příležitosti

cílové skupiny, ve srovnání s ostatními (nepostiženými/neznevýhodněnými) na trhu práce, s pozitivními dopady do běžného života cílové skupiny.

Realizací projektu dojde k následujícím změnám:

- rozšíření prosperujícího sociálního podniku

- vytvoření pracovních příležitosti pro osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané,

- snížení počtu nezaměstnaných osob se zdravotním postižením a osob v evidenci ÚP v Třeboni,

- rozšíření sociálních dovedností, posílení sebedůvěry a dosažení nadějné budoucnosti zaměstnanců se zdravotním postižením a osob v evidenci ÚP.

 

Celý rozvoj společnosti bude v souladu se společensky prospěšným cílem společnosti a dalšími sociálními principy, který znamená mj. zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.